Obsah:

 • Správca a kontaktné údaje správcu
 • Kategórie osobných ädajov, zákonný dôvod spracovania, účely spracovania
  • – Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu alebo showroom-u
  • - Dotazy kladené Spoločnosti prostredníctvom webovej stránky (poradňa)
  • - Registrácia vedenie účtu zákazníka
  • - Prehliadanie webových stránok (cookies)
  • - Affiliate programy
  • - Rozosielanie obchodných oznámení (newsletter)
  • - Zákaznícka telefónna linka
  • - Vybavovanie reklamácií a odstúpení od kúpnej zmluvy zákazníkomv zákonnej lehote pri predaji distančným spôsobom
  • - Reklama na sociálnych sieťach
  • – Súťaže
 • Práva dotknutých osôb
 • Spoločné a záverečné ustanovenia

Obchodná spoločnosť INFRASAUNAEUROP s.r.o., IČO: 46307401, so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava PSČ 821 03, zapísaná v obchodnom registri vedeným Bratislava I., dňa 27.8.2011, Spis. zn. vl. č. 75432/B (ďalej tiež len ako "Spoločnosť" alebo INFRASAUNAEUROPE) týmto poskytuje zákazníkovi informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť ako správca spracováva o fyzických osobách pri predaji tovaru a služieb prostredníctvom e-shopi na webovej adrese www.infrasauny.sk a pri poskytovaní následných služieb, k akým účelom a ako dlho Spoločnosť tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismy spracováva, komu a z akého dôvodu ich môže predať, aké práva fyzickým osobám náležia v súlade s činnosťou Spoločnosti. 

Obchodná spoločnosť INFRASAUNAEUROPE s.r.o. si Váži dôvery svojich zákazníkov a jej cieľom je zrozumiteľne, jasne a transparentne informovať ich o spracovávaní ich osobných údajov.  

1. Správca a kontaktné údaje správcu

Správca, ktorý spracováva osobné údaje fyzických osôb, je obchodná spoločnosť INFRASAUNAEUROP s.r.o., IČO: 46307401, so sídlom Bancíkovej 1/A, Bratislava PSČ 821 03, zapísaná v obchodnom registri vedeným Bratislava I., dňa 27.8.2011, Spis. zn. vl. č. 75432/B.

Kontaktné údaje správcu:

INFRASAUNAEUROPE s.r.o.

Bancíkovej 1/A

Bratislava 

821 03

Telefón: 0948/ 885 682

E-mailová adresa: [email protected]

Showroom: 945 01 Komárno, Bratislavská cesta 4304

2. Kategórie osobných údajov, zákonný dôvod spracovanie, účely spracovania

 2.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu alebo showroom-u

 
I. Osobné údaje, ktoré sú spracované

Prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk dochádza k prijatiu objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy, spracovanie a expedíciu tovaru Spoločnosti zákazníkovi a sú pri tejto činnosti spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • doručovacia adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo bankového účtu,
 • ZÁKON

102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z. a zákona č. 459/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 2 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľom uplatniť produkty na trhu,”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „v rámci svojej podnikateľskej činnosti“.

3. § 3 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Reklama sa nesmie šíriť, ak nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 451/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 646/2005 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 142/2013 Z. z. a zákona č. 367/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov.1)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

3. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vykonávať kontrolné nákupy.“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) V prípade kontrolného nákupu oznámi Slovenská obchodná inšpekcia kontrolovanému subjektu do 30 dní od prevzatia výrobku, že vykonaný nákup bol kontrolný. Ak v rovnakej lehote vráti nepoškodený výrobok kontrolovanej osobe, kontrolovaná osoba je povinná vrátiť Slovenskej obchodnej inšpekcii zaplatenú cenu výrobku, a to do 15 dní odo dňa vrátenia výrobku; náklady spojené s vrátením výrobku kontrolovanej osobe znáša Slovenská obchodná inšpekcia. Povinnosť kontrolovanej osoby uhradiť náklady vzoriek a skúšok na overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov podľa § 7 ods. 4 tým nie je dotknutá.“.

5. V § 5 sa odsek 6 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) vykonávať kontrolné nákupy, a to i nepriamo a pod utajenou identitou.“.

Čl. VII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 436/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 19 ods. 12 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Subjekt verejnej správy, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky,22ab) štátny podnik a obchodná spoločnosť, môže prijímať úvery alebo pôžičky, pričom ak ich celková suma prijatá v príslušnom rozpočtovom roku presiahne sumu 1 000 000 eur, len po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ab znie:

„22ab) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z. a zákona č. 437/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písmená a) a b) znejú:

„a) spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy1) nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,2) zamestnania alebo povolania,2a)

b) predávajúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet,“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 2a znejú:

„1) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.

2) § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.

2a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

3. § 2 sa dopĺňa písmenom zd), ktoré znie:

„zd) produktom výrobok alebo služba vrátane nehnuteľnosti, práva alebo záväzku.“.

7. V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Predávajúci nesmie

a) ukladať spotrebiteľovi povinnosti bez právneho dôvodu,

b) upierať spotrebiteľovi práva podľa § 3,

c) používať nekalé obchodné praktiky a neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.“.

11. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Zabezpečenie záväzkov spotrebiteľa

(1) Neprípustné je zabezpečenie uspokojenia pohľadávky alebo splnenie záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy

a) dohodou o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov v prospech predávajúceho alebo inej osoby,12cd) ibaže táto dohoda bola uzavretá vo forme osobitnej listiny, spotrebiteľ bol poučený o dôsledkoch jej uzavretia a mal možnosť ju odmietnuť, alebo

b) zmenkou alebo šekom.12ce)

(2) Predávajúci nesmie spotrebiteľovi vybrať ani inak určiť osobu, ktorá má v súvislosti s uzavretím spotrebiteľskej zmluvy, plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo zabezpečením záväzku zo spotrebiteľskej zmluvy konať v mene alebo v záujme spotrebiteľa. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktorými spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na vykonanie právnych úkonov súvisiacich plnením spotrebiteľskej zmluvy alebo s uzavretím inej spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.

(3) Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ktoré zaväzujú spotrebiteľa vo vlastnom mene alebo v zastúpení treťou osobou uznať svoj dlh pre prípad neplnenia záväzkov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy, sú neplatné.

(4) Právny úkon, ktorým spotrebiteľ splnomocňuje tretiu osobu na uzavretie dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa zo spotrebiteľskej zmluvy v mene spotrebiteľa, je neplatný.

(5) Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil spotrebiteľovi porušením odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12cd a 12ce znejú:

„12cd) § 551 Občianskeho zákonníka.

12ce) Zákon č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov.“.

12. Za § 5a sa vkladá § 5b, ktorý znie:

„§ 5b Orgán rozhodujúci o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy prihliada aj bez návrhu na nemožnosť uplatnenia práva, na oslabenie nároku predávajúceho voči spotrebiteľovi, vrátane jeho premlčania alebo na inú zákonnú prekážku alebo zákonný dôvod, ktoré bránia uplatniť alebo priznať plnenie predávajúceho voči spotrebiteľovi, aj keď by inak bolo potrebné, aby sa spotrebiteľ týchto skutočností dovolával.“.

13. V § 7 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „a to pred, počas aj po vykonaní obchodnej transakcie.“.

14. V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „výrobku alebo službe“ nahrádzajú slovom „produktu“.

15. § 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Používanie nekalých obchodných praktík sa zakazuje aj v súvislosti s plnením záväzku spotrebiteľa vrátane vymáhania pohľadávky vyplývajúcej zo spotrebiteľskej zmluvy.“.

16. V § 8 ods. 4 sa číslo „1“ nahrádza číslom „3“.

17. Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte § 8 a 9 nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom tvare.

18. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

㤠9a

(1) Povinnosti podľa § 4 ods. 2 a 8, § 4a až 5a a § 7 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

(2) Od spotrebiteľa nemožno požadovať úhradu nákladov vymáhania pohľadávky vo výške prevyšujúcej skutočné náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy.

(3) Predávajúci ani osoba, ktorá v mene veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine.“.

25. Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

㤠20a

(1) Orgán dozoru rozhodnutím nariadi predávajúcemu alebo osobe podľa § 9a odstrániť zistené nedostatky a zdržať sa protiprávneho konania.

(2) Orgán dozoru môže rozhodnutím zakázať predávajúcemu predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb spotrebiteľom najdlhšie na tri roky, ak sa predávajúci v priebehu 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty za konanie, ktorým porušil kolektívne záujmy spotrebiteľov, opakovane dopustí takého konania.“.

26. V § 21 ods. 1 prvej vete sa za slovo „predávajúci“ vkladajú slová „alebo osoba podľa § 9a“ a v tretej vete sa za slovo „predávajúci“ vkladajú slová „alebo osoba podľa § 9a“.

27. V § 21 ods. 2 prvej vete sa slová „zistí porušenie“ nahrádzajú slovami „získa podozrenie o porušovaní“ a za slovo „predávajúci“ sa vkladajú slová „alebo osoba podľa § 9a“.

29. V § 25 ods. 1 sa za slová „práv spotrebiteľov“ vkladá čiarka a slová „a to vrátane konania vo veci ochrany kolektívnych záujmov spotrebiteľov,“.

30. Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2014

Ustanoveniami § 5a ods. 1 písm. b) a ods. 2 až 4 sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. májom 2014; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. májom 2014 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. apríla 2014.“.

32. V prílohe č. 1 časti Klamlivé obchodné praktiky šiesty bod znie:

„6. Reklama typu nalákať a zmeniť, ktorou sa rozumie reklama s úmyslom podporiť predaj iného produktu výzvou na kúpu produktov za stanovenú cenu a následné

a) odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom,

b) odmietnutie prevziať objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase, alebo

c) predvedenie jeho chybnej vzorky.“.

33. V prílohe č. 1 časti Agresívne obchodné praktiky siedmom bode sa vypúšťajú slová „alebo službu“.

34. V prílohe č. 1 časti Klamlivé obchodné praktiky ôsmom bode sa slová „v štátnom jazyku“ nahrádzajú slovami „v jazyku, ktorý nie je úradným jazykom členského štátu, v ktorom má predávajúci sídlo alebo miesto podnikania31)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

35. Slovo „výrobok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 1 nahrádza slovom „produkt“ v príslušnom tvare.

Čl. IX

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z. a zákona č. 352/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového

1. podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu,11b) ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,

2. komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu, ak suma oprávnených nákladov je minimálne 200 000 000 eur,“.

Doterajšie písmená b) až n) sa označujú ako písmená c) až o).

2. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur v priemyselnej výrobe11a) okrem odvetví a činností podľa osobitného predpisu11b) sú:

a) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) najmenej v sume 200 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby podnikateľa,

b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

c) výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)

d) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)

(6) Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie výroby v existujúcom podniku, rozšírením výroby v existujúcom podniku na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur doručený ministerstvu.

(7) Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad

200 000 000 eur.“.

3.

 • 7 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sú:

a) obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b),

b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa,

c) služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov,15)

d) investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru sa považuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria jeden podnikový pozemok.15a)

(5) Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu, rozšírením existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur sa rozumie nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ktoré bezprostredne predchádzajú finančnému roku, v ktorom bol investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur doručený ministerstvu.

(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur.“.

4. V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 4“.

5. V § 9 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h) čestné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)“.

Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená i) až k).

Poznámky pod čiarou k odkazom 16da a 16db znejú:

„16da) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

16db) Zákon č. 250/2007 Z. z.

Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. V § 12 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade s osobitnými predpismi,16db)“.

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

7. V § 13 sa nadpis „Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci“ presúva nad jeho číselné označenie.

8. § 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na konanie o schválení investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, na ktorý sa navrhuje poskytnutie investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b).“.

9. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

㤠13a

(1) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa podľa § 12 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b), vydá žiadateľovi rozhodnutie o schválení investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b). Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 4.

(2) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov20) a investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od predloženia žiadosti žiadateľa podľa § 12 na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur a investičná pomoc sa poskytuje výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b), vydá žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) s tým, že jednou z podmienok uvedených v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci je, že Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom24) a následne postupom podľa osobitného predpisu23) požiada Európsku komisiu o posúdenie zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci so spoločným trhom,24) o čom písomne informuje žiadateľa.

(3) Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. b) na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur je zlučiteľná so spoločným trhom,24) ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, do 15 dní od doručenia konečného rozhodnutia Európskej komisie vydá oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci so spoločným trhom, o čom písomne informuje žiadateľa. Oznámenie o zlučiteľnosti navrhovanej investičnej pomoci so spoločným trhom doručí ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, poskytovateľom investičnej pomoci podľa § 2 ods. 4. Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur nie je zlučiteľná so spoločným trhom, rozhodnutie ministerstva alebo ministerstva dopravy podľa odseku 2 stráca platnosť.“.

10. V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 4 ods. 2 a 3,“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5 písm. a),“, slovo „alebo“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „alebo § 7 ods. 4 písm. b),“.

11. V § 15 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. b),“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5 písm. b),“ a za slová „§ 7 ods. 1 písm. a),“ sa vkladajú slová „§ 7 ods. 4 písm. a),“.

12. V § 15 ods. 4 prvá veta znie:

„Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 až 4 najneskôr do troch rokov od vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci podľa § 13 alebo § 13a.“.

13. V § 16 ods. 2 prvej vete sa slová „§ 4 ods. 1, § 5, 6, § 7 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 4“ a za každé slovo „zámere“ sa vkladajú slová „alebo investičnom zámere s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur“.

14. V § 16 ods. 6 sa za slová „§ 4 ods. 1“ vkladajú slová „a ods. 5“ a za slová „§ 7 ods. 1“ sa vkladajú slová „a ods. 4“.

15. V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. a), b) a e), § 4 ods. 5 písm. a), b) a d), § 5 písm. a), § 6 písm. a) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,

b) ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § 7 ods. 1 písm. a), b) a e), § 7 ods. 4 písm. a), b) a d) a povinnosti uvedenej v § 15 ods. 1 a 4,“.

16. V § 17 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c), § 4 ods. 5 písm. c), § 7 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 4 písm. c).“.

17. V § 17 ods. 3 prvá veta znie:

„Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 5, § 5, 6, § 7 ods. 1 a 4 a povinností uvedených v § 15, ako aj podmienok uvedených v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.“.

18. V § 17 ods. 4 sa za slová „§ 13“ vkladajú slová „alebo 13a“.

19. V § 17 ods. 6 sa za slová „§ 13“ vkladajú slová „alebo 13a“.

20. V § 17 ods. 7 sa za slová „§ 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e),“ vkladajú slová „§ 4 ods. 5,“ a za slová „§ 7 ods. 1 písm. a), b), d) a e)“ sa vkladajú slová „a § 7 ods. 4“.

21. § 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia § 1 až 3, § 8 až 12, § 14, § 15 ods. 2, 3, 5 až 11, § 15a, 15b, § 16 ods. 1, 3 až 5, § 17 ods. 2 a 5, § 17 ods. 8 až 11, § 18, § 19 ods. 1 až 3 sa primerane použijú aj na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

22. Za § 20d sa vkladá § 20e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2014

(1) Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2014 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.

(2) Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2014 ministerstvo na základe oznámenia podľa § 15 ods. 8 posúdi podľa tohto zákona.

(3) Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.

Čl. X

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z. a zákona č. 132/2013 Z. z. sa mení takto:

V § 17 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Čl. XI

Zákon č. 161/2011 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa nad slovo „spotrebiteľa“ umiestňuje odkaz 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 102/2014 Z. z.“.

2. V § 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

3. V § 6 ods. 5 druhá veta znie:

„Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy podľa § 4 ods. 1 až 4 bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.“.

4. V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Na základe zmluvy o sprostredkovaní ďalšieho predaja nie je možné od spotrebiteľa požadovať plnenie podľa odseku 1 skôr, ako dôjde k uzavretiu zmluvy, ktorej uzavretie sa má sprostredkovať, alebo skôr, ako dôjde k skončeniu zmluvy iným spôsobom.“.

5. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Záverečné ustanovenia § 9a

(1) Ustanovenia tohto zákona sa použijú, ak je pre zmluvu o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, ktorej predmetom je užívanie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území členského štátu Európskej únie, uzavretú so spotrebiteľom s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, rozhodným právom právo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.

(2) Ustanovenia tohto zákona sa použijú aj vtedy, ak zmluvu o poskytovaní dlhodobých rekreačných služieb, zmluvu o účasti vo výmennom systéme alebo zmluvu o sprostredkovaní ďalšieho predaja uzatvára so spotrebiteľom s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky predávajúci, ktorý vykonáva svoju podnikateľskú alebo inú obchodnú činnosť na území členského štátu Európskej únie alebo túto činnosť akýmkoľvek spôsobom smeruje na územie členského štátu Európskej únie.“.

6. Nadpis § 10 sa vypúšťa.

Čl. XII

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 382/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

6. V § 88 ods. 1 písm. c) znie:

„c) Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“),“.

7. V § 89 ods. 1 písm. e) znie:

„e) vyplývajúcich z opatrení uložených inšpekciou a inšpektorátmi Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „inšpektorát“),“.

8. V § 89 sa vypúšťajú odseky 2 až 6. Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 2 až 13.

9. V § 89 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.

10. V § 89 sa vypúšťajú odseky 10 a 11. Doterajšie odseky 12 a 13 sa označujú ako odseky 10 a 11.

11. V § 91 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 89 ods. 7 písm. b) a ods. 8 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 89 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. b)“.

13. Za § 96 sa vkladá § 96a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96a Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2014

(1) Pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla 2014 prechádza dňom 1. mája na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

(2) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používa pojem „Štátna energetická inšpekcia“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „Slovenská obchodná inšpekcia“ v príslušnom tvare.

(3) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch okrem prechodných ustanovení používa pojem „krajský inšpektorát“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie“ v príslušnom tvare.

(4) Práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov prechádzajú od 1. mája 2014 zo Štátnej energetickej inšpekcie na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

(5) V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku energetiky vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitného predpisu.97)

(6) Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v pôsobnosti Štátnej energetickej inšpekcie začaté do 30. apríla 2014, dokončí príslušný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:

„97) Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

14. Slová „generálny riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „ústredný riaditeľ“ v príslušnom tvare.

Čl. XIII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 397/2008 Z. z., zákonom č. 318/2009 Z. z., zákonom č. 575/2009 Z. z., zákonom č. 508/2010 Z. z., zákonom č. 301/2012 Z. z., zákonom č. 132/2013 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. XIV Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014 okrem čl. I až III, čl. V bod 2, čl. VI, čl. VIII bodov 2, 4 až 6, 8 až 10, 19 až 24, 28, 31 a 36 a čl. XII bodov 1 až 5, 12, 15 a 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 13. júna 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Príloha č. 1 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22. 11. 2011).

Príloha č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa .............. (doplňte podľa pokynov v bode 1)

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese .............. (doplňte podľa pokynov v bode 2). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

(ak umožňujete spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte text podľa pokynov v bode 3)

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).

(doplňte podľa pokynov v bode 4)

(doplňte podľa pokynov v bode 5)

Pokyny na vyplnenie:

1. Doplňte jeden z textov uvedených nižšie v úvodzovkách:

a) v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči: „uzavretia zmluvy.“;

b) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.“;

c) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.“;

d) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.“;

e) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia: „keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

2. Doplňte Vaše obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, prípadne aj telefónne číslo, faxové číslo a e-mailovú adresu.

3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“

4. V súvislosti s dodaním tovaru informujte spotrebiteľa, ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

a) doplňte spôsob vrátenia tovaru

– „Tovar vyzdvihneme.“ alebo

– „Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte ...... [ak ste na prevzatie tovaru splnomocnili určitú osobu, doplňte jej meno a adresu osoby] najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.“;

b) doplňte informáciu o úhrade nákladov na vrátenie tovaru

– „Náklady na vrátenie tovaru znášame my.“;

– „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.“;

– Ak pri zmluve uzavretej na diaľku neponúkate, že budete znášať náklady na vrátenie tovaru a tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou: „Priame náklady na vrátenie tovaru vo výške ? EUR [doplňte sumu] znášate Vy.“; alebo ak náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred: „Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je ...... EUR [doplňte sumu].“; alebo

– Ak tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzhľadom na jeho povahu nemôže byť odoslaný späť predávajúcemu poštou a bol dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy: „Tovar vyzdvihneme na vlastné náklady.“ a

c) doplňte informáciu o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: „Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

5. V prípade zmluvy o službách doplňte toto: „Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.“.

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

1) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. b) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 2 písm. i) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 7 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

8) § 2 písm. b) zákona č. 266/2005 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 161/2011 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 301/2012 Z. z.

10) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

11) § 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

12) § 3 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

14) § 17 a 17a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15) § 22a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

16) Zákon č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

17) § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

18) Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.).

19) § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

20) § 502 Občianskeho zákonníka.

21) § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

22) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení zákona č. 160/2005 Z. z.

23) § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

24) Zákon č. 122/2013 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

25) § 34 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

27) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

28) § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

29) § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

22/2004 Z. z. ZÁKON o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

 • 1 Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje

a) vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku, počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou1) a spočívajú na elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát vrátane textu, zvuku a obrazu,

b) dohľad nad dodržiavaním zákona,

c) medzinárodnú spoluprácu v elektronickom obchode.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na služby informačnej spoločnosti, ktorých predmetom sú

a) dane a poplatky,2)

b) lotérie a iné podobné hry3) okrem spotrebiteľských hier a súťaží zameraných na podporu predaja tovaru alebo poskytovania služieb,

c) chránené osobné údaje v informačných systémoch,4)

d) služby notárov v rozsahu výkonu ich verejnej právomoci,5)

e) služby advokátov6) pri zastupovaní klienta v konaní pred súdmi,

f) úkony súdnych exekútorov,7)

g) dohody a konanie, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy o ochrane hospodárskej súťaže.8)

 • 2 Definície pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) službou informačnej spoločnosti služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou1) spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku,

b) poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „poskytovateľ služieb“) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby informačnej spoločnosti; ak je poskytovateľ služieb podnikateľom,9) umiestnenie elektronických zariadení potrebných na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti nie je pre určenie sídla alebo miesta podnikania rozhodujúce,

c) príjemcom služieb informačnej spoločnosti (ďalej len „príjemca služieb“) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti, najmä vyhľadáva alebo poskytuje informácie; ak je príjemcom služieb fyzická osoba, ktorá využíva služby informačnej spoločnosti na iný účel ako na podnikanie alebo výkon svojho povolania, považuje sa za spotrebiteľa,

d) komerčnou komunikáciou informácie o tovare, službe, podnikateľovi alebo o osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona,10) vrátane reklamy,11) ponuky a predaja tovaru okrem

1. informácií umožňujúcich priamy styk s poskytovateľom služieb prostredníctvom elektronického zariadenia, najmä o názve domény alebo o adrese elektronickej pošty; doménou sa rozumie symbolická adresa v elektronickej komunikačnej sieti,1)

2. informácií o tovare, službe, podnikateľovi9) alebo osobe, ktorá vykonáva povolanie alebo regulované povolanie podľa osobitného zákona,10) zostavených na iný účel ako na ich reklamu11) a poskytovaných bezodplatne,

e) koordinovanou oblasťou všeobecné a osobitné požiadavky ustanovené v právnych predpisoch Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov služieb, najmä požiadavky na začatie podnikania, dodržiavanie podmienok podnikania, kvalitu služieb informačnej spoločnosti a zodpovednosť poskytovateľa služieb; do koordinovanej oblasti nepatria požiadavky vzťahujúce sa výlučne na tovar, podmienky jeho dodávky a na služby, ktoré sa neposkytujú elektronicky.

 • 3 Sloboda poskytovania služieb informačnej spoločnosti

(1) Služby informačnej spoločnosti môže poskytovať každá fyzická osoba a právnická osoba. Na poskytovanie služieb informačnej spoločnosti nie je potrebné povolenie ani registrácia. Tým nie sú dotknuté povinnosti poskytovateľa služieb v koordinovanej oblasti.

(2) Poskytovanie služieb informačnej spoločnosti možno obmedziť, ak poskytovateľ služieb porušuje povinnosti uložené osobitným predpisom na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a spotrebiteľa.11a)

(3) Odsek 1 sa vzťahuje aj na poskytovateľa služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti z iného členského štátu.

(4) Poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti podľa odseku 3, sa posudzuje podľa práva členského štátu, v ktorom má sídlo. Poskytovateľ služieb, ktorý poskytuje služby informačnej spoločnosti podľa odseku 3, sa vo veciach ochrany bezpečnosti štátu, verejného poriadku, verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.11a)

(5) Súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa služieb podľa odseku 2 vykoná primerané opatrenia, len ak

a) vyzval členský štát, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, aby prijal primerané opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie povinností poskytovateľa služieb uvedených v odseku 2, a

b) tento členský štát takéto opatrenia neprijal alebo prijaté opatrenia boli neprimerané tomuto účelu a

c) oznámil Európskej komisii (ďalej len „komisia") a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, svoj úmysel prijať primerané opatrenia, ktoré zabezpečia splnenie povinností poskytovateľa služieb uvedených v odseku 2.

(6) Od povinností ustanovených v odseku 5 písm. a) až c) je súd alebo orgán príslušný podľa osobitných predpisov11a) na zabezpečenie plnenia povinností poskytovateľa služieb podľa odseku 2 oprávnený odchýliť sa len v naliehavých prípadoch. Povinnosť oznámiť bez zbytočného odkladu prijaté opatrenia komisii a členskému štátu, v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, spolu s uvedením dôvodov na prijatie týchto opatrení nie je týmto ustanovením dotknutá.

(7) Poskytovateľ služieb vykonávajúci regulované povolanie,10) ktorý je členom samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) môže vykonávať komerčnú komunikáciu, ktorej predmetom je výkon regulovaného povolania, ak je komerčná komunikácia v súlade s pravidlami vydanými samosprávnou stavovskou organizáciou, ktorej je poskytovateľ služieb členom.

 • 4 Všeobecné informačné povinnosti

(1) Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

a) názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,

b) daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,12)

c) adresu elektronickej pošty a telefónne číslo,

d) označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu,

e) názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

(2) Pri komerčnej komunikácii osôb podľa § 3 ods. 7 musí poskytovateľ služieb príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť okrem údajov podľa odseku 1 aj názov a sídlo príslušnej samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom,11b) v ktorej je osoba vykonávajúca regulované povolanie10) zapísaná, jej akademický titul a členský štát nadobudnutia akademického titulu, odkaz na príslušné pravidlá výkonu povolania a poskytovania služieb ustanovené samosprávnou stavovskou organizáciou a spôsob trvalého prístupu k informáciám o príslušnej samosprávnej stavovskej organizácii.

(3) Informácie podľa odseku 1 a 2 musia byť príjemcovi služby ľahko a trvalo prístupné a rozlíšiteľné od komerčnej komunikácie.

(4) Ak poskytovateľ služieb uskutočňuje komerčnú komunikáciu v mene alebo na účet inej osoby, musí byť táto osoba identifikovaná.

(5) Ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. Na informácie o cene tovaru a služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.13)

(6) Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.

 • 5 Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení

(1) Na uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy,14) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak sa vyžaduje, aby písomný právny úkon bol prezentovaný alebo uchovaný v origináli, elektronický dokument14a) túto požiadavku spĺňa, ak sú vytvorené podmienky jeho nezmeniteľnosti a spoľahlivosti od jeho prvého prezentovania v konečnej podobe a možno ho v tejto podobe vždy prezentovať osobe, ktorej je určený.

(3) Poskytovateľ služieb je povinný

a) príjemcovi služieb vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia zistiť a opraviť chyby jeho úkonov na elektronickom zariadení pred odoslaním objednávky,

b) príjemcu služieb pred odoslaním jeho objednávky jednoznačne a zrozumiteľne informovať o

1. úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,

2. technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,

3. tom, či zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a či je príjemcovi služieb dostupná,

4. jazyku ponúkanom na uzatvorenie zmluvy.

(4) Informácie uvedené v odseku 3 písm. b) musia byť v štátnom jazyku.15)

(5) Poskytovateľ služieb je povinný príjemcu služieb informovať o

a) zmluvných lehotách a zmluvných podmienkach tak, aby si príjemca služieb mohol podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať,

b) osobitných spravovacích poriadkoch, ak sú na poskytovanie služby ustanovené.

(6) Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení.

(7) Ak zmluvu prostredníctvom elektronických zariadení uzatvárajú medzi sebou podnikatelia,9) odseky 3 až 6 sa na nich vzťahujú, iba ak sa nedohodli inak.

(8) Prostredníctvom elektronických zariadení nemožno uzatvoriť zmluvu,

a) na ktorú je potrebné podľa osobitného predpisu rozhodnutie súdu, orgánu verejnej správy alebo notára,

b) o zabezpečení záväzkov;16) ustanovenie § 741b Občianskeho zákonníka tým nie je dotknuté.

 • 6 Vylúčenie zodpovednosti poskytovateľa služieb

(1) Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prenášané informácie, ak služby informačnej spoločnosti pozostávajú výlučne z prenosu informácií v elektronickej komunikačnej sieti1) alebo z poskytnutia prístupu do elektronickej komunikačnej siete,1) a poskytovateľ služieb

a) nedal podnet na prenos informácií,

b) nevybral príjemcu informácií,

c) nezostavil ani neupravil informácie.

(2) Prenosom informácií v elektronickej komunikačnej sieti alebo poskytnutím prístupu do elektronickej komunikačnej siete podľa odseku 1 sa rozumie aj automatické dočasné uloženie prenášaných informácií, ktoré slúži výlučne na vykonanie prenosu v elektronickej komunikačnej sieti, ak sa informácie v nej neukladajú dlhšie, ako je nevyhnutné na ich prenos.

(3) Poskytovateľ služieb nezodpovedá za automatické dočasné uloženie informácií výlučne na účel zefektívnenia ich ďalšieho prenosu v elektronickej komunikačnej sieti k ďalším príjemcom služieb, ak poskytovateľ služieb

a) neupravuje informácie,

b) dodržiava podmienky prístupu k informáciám,

c) dodržiava pravidlá aktualizácie informácií spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví,

d) nevyužíva technológie na nezákonné získavanie a používanie uložených informácií,

e) bez zbytočného odkladu zamedzí prístup k uloženým informáciám, alebo informácie odstráni potom, ako sa dozvie, že na pôvodnom zdroji prenosu boli odstránené, alebo prístup k nim bol zamedzený, alebo súd alebo orgán dozoru nariadili ich odstránenie alebo zamedzenie prístupu k nim.

(4) Poskytovateľ služieb nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak poskytovateľ služieb nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa jeho pokynov.

(5) Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4, nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete1) alebo aspoň zamedziť k nim prístup; súd môže nariadiť poskytovateľovi služieb ich odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o ich protiprávnosti nedozvedel.

 • 7 Dohľad

Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu17) a Národná banka Slovenska v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov17a) súvisiacej so službami informačnej spoločnosti, pričom sa postupuje podľa osobitného predpisu.17b)

 • 8 Medzinárodná spolupráca v elektronickom obchode

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v medzinárodnej spolupráci v elektronickom obchode poskytuje pomoc a informácie

a) komisii a štátnym orgánom členských štátov, a to najmä prostredníctvom elektronických zariadení na určené kontaktné adresy,

b) poskytovateľom služieb a príjemcom služieb o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, najmä o

1. zmluvných právach a povinnostiach, vybavovaní sťažností, reklamácií, uplatnení nárokov na náhradu škody a riešení sporov,

2. inštitúciách, združeniach alebo orgánoch verejnej správy, od ktorých môžu získať ďalšie informácie alebo pomoc.

(2) Slovenská obchodná inšpekcia a samosprávne stavovské organizácie sú kontaktným miestom pre príslušné orgány a stavovské organizácie uvedené v odseku 1 písm. b) druhom bode v iných členských štátoch.

 • 8a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

(1) Dohľad v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začatý a neskončený Slovenskou obchodnou inšpekciou pred 1. januárom 2015 sa dokončí postupom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré pri tomto dohľade nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

(2) Konania v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov súvisiacej so službami informačnej spoločnosti začaté a právoplatne neskončené pred 1. januárom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 1. januárom 2015, zostávajú zachované.

 • 9 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 • V § 2 písm. f) sa na konci dopĺňajú slová „a služieb informačnej spoločnosti7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.“.

2. V § 8 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zakáže poskytovanie služby informačnej spoločnosti,18a) ak preukázateľne ohrozuje život alebo zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 2 písm. a) zákona č. 22/2004 Z. z.“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2004.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Príloha k zákonu č. 22/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17. 7. 2000).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21. 7. 1998).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 5. 8. 1998).

1) § 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10) § 2 písm. b) zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

11) § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z.

11a) Napríklad zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z., zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z.

11b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 542/2002 Z. z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku.

14a) § 2 písm. c) zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

16) § 544 až 558 Občianskeho zákonníka.

 • 299 až 323 Obchodného zákonníka.

17) § 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

17a) § 1 ods. 3 písm. c) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17b)Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • predaja tovaru a jeho vyúčtovanie, identifikácia zákazníka, doručenie tovaru (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby);
 • plnenie zákonných daňových povinností, plnenie ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného alebo správneho konania, vybavovania reklamácie tovaru (dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Spoločnosť vzťahuje);
 • vymáhanie pohľadávok za zákazníkom a vedenie ostatných sporov so zákazníkom, evidencia dlžníkov, preukázanie dodržanie zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo určenia, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou neplnoletá osoba). Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné tovar zákazníkovi poskytnúť.

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s.r.o. s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

  Osobné údaje zákazníkov sú poskytované tretím osobám a to zasielateľskej spoločností a iným osobám podieľajúcim sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej poskytované správnym orgánom, súdom a orgánom činným v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.


IV. Doba uloženia osobných údajov

INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkovpo dobu 5 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.V prípade vystavených daňových dokladov, sú tieto doklady v súlade so zákonom č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty, uchovávať po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

2.2 Otázky kladené Spoločnosti prostredníctvom webovej stránky (poradňa)

I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk, sekcia poradňa, zodpovedá Spoločnosť otázky osôb súvisiace s predmetom podnikania Spoločnosti, pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • meno a priezvisko (dobrovoľné),
 • telefónne číslo (dobrovoľné).

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania


Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • zodpovedanie otázok zákazníkov, príp. budúcich zákazník Spoločnosti, vzťahujúcim sa k ponúkanému tovaru (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).
 • osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci Spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov


Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou správnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 IV. Doba uloženia osobných údajov


INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa zodpovedanie dotazu.

 2.3 Registrácia a vedenie účtu zákazníka


I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk si môže zákazník zaregistrovať svoj osobný zákaznícky účet, v ktorom má prehľad o svojich objednávkach a môže spravovať svoje osobné údaje. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • adresa, 
 • fakturačné údaje,
 • dodacia adresa,
 • prehľad objednávok, vrátane objednávacích čísel.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • zlepšenie služieb zákazníkom (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov).

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej podobe prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci.
Zamestnanci Spoločnosti sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretím osobám s výnimkou správnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

 IV. Doba uloženia osobných údajov

INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa zrušenia registrácie zákazníkom alebo od okamihu vymazaniu osobných údajov.

 2.4 Prehliadaniewebových stránok (cookies)

 I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané na webových stránkach www.virivka.sk sú používané automatizované prostriedky súborov cookies a web beacons (pixelové tagy). V prípade, že má dotknutá osoba vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, ochádza k spracovaniu záznamov údajov tejto dotknutej osoby. Súbory cookie neslúžia a neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky www.virivka.sk. V prípade, že užívateľ internetovej stránky www.virivka.sk nesúhlasí so zhromažďovaním cookie súborov, môže zabrániť ich zhromažďovanie zmenou nastavenia svojho prehliadača. Spôsob vypnutia súborov cookies nájdete v pomocníkovi svojho počítača. Prostredníctvom súborov cookies spracováva Spoločnosť nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje,
 • elektronické údaje - IP adresa, cookies ID;
 • popisné údaje.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • merania návštevnosti a analyzovanie bežného užívateľského správania zákazníka na webových stránkach Spoločnosti (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov);
 • zlepšenie služieb zákazníkom a zlepšenie fungovania webových stránok Spoločnosti, optimalizácia marketingových služieb Spoločnosti (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutá osoba neplnoletá osoba).

Osobné údaje sú spracované automatizovane v elektronickej forme.

 

III. Doba uloženia osobných údajov

INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov neobmedzene do doby, než dôjde k zmene nastavenia prehliadača užívateľom. Spôsob zmeny nastavenia prehliadača je uvedený v článku 2.4 ods. I.

 Pokiaľ dôjde k zakázaniu používania súborov cookies, môže to viesť k nefunkčnosti, prípadne obmedzeniu užívateľského komfortu, ktorý môže webová stránka ponúknuť. 

 2.5 Affiliate programy (zvýhodnený nákup tovaru cez webové stránky affiliate parner)

 I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané Spoločnosť pre svoje marketingové účely využíva tzv. Affiliate partnery v rámci tzv. Affiliate programov (provízny systém). Na webových stránkach affiliate partnera je umiestnená reklama Spoločnosti. Zákazník po prihlásení k svojmu používateľskému účtu na webových stránkach affiliate parner si môže zakúpiť tovar od Spoločnosti na jej internetovej stránke a následne časť kúpnej ceny dostane späť. Nákup zákazníka je na internetových stránkach sledovaný pomocou cookies affiliate parner, ktorému následne dôjde k zaslaniu IP adresy zákazníka, číslo objednávky a cenu zakúpeného tovaru. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • dátum nákupu,
 • číslo objednávky,
 • cena tovaru,
 • meno a priezvisko.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania


Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • predaja tovaru a jeho
 • vyúčtovania, identifikácia zákazníka, doručenie tovaru (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prevedenie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby);
 • plnenie zákonných daňových povinností,
 • plnenie ustanovené osobitnými zákonmi pre potreby trestného alebo správneho konania, vybavovania reklamácie tovaru (dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje);
 • vymáhanie pohľadávok ku zákazníkom a vedenie ostatných sporov so zákazníkom, evidencia dlžníkov (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou neplnoletá osoba).

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné tovar zákazníkovi poskytnúť. Osobné údaje sú spracované automatizovane v elektronickej forme.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov


Osobné údaje zákazníkov sú poskytované tretím osobám a to zasielateľskej spoločností a iným osobám podieľajúcim sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy. Osobné údaje zákazníkov sú ďalej poskytované správnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.

2.6 Vyhodnotenie spokojnosti zákazníka s priebehom nákupu a s tovarom

 I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

 Zákazník má možnosť ohodnotiť nákup v internetovom obchode Spoločnosti. Prostredníctvom zmluvného partnera zasiela Spoločnosť žiadosť o hodnotenie výrobku na e-mailovú adresu zákazníka. Po uskutočnení nákupu na webových stránkach  spoločnosti, je zákazníkovi v lehote 10 dní od nákupu zasielaný prostredníctvom internetového portálu Heureka dotazník vzťahujúce sa k hodnoteniu služieb Spoločnosti. Dotazník je zasielaný na e-mailovú adresu zákazníka, ktorú zákazník udal pri nákupe tovaru
Spoločnosti. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • cena tovaru,
 • dátum objednávky.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • vyhodnotenia spokojnosti zákazníka s priebehom nákupu prostredníctvom webových stránok Spoločnosti a spokojnosti so zakúpeným tovarom (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov).

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej forme.


I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

 Prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti (www.infrasaunaeurope.sk) sa môže zákazník prihlásiť k odberu obchodnej komunikácie (tzv. Newsletter) tým, že oznámi Spoločnosti svoju e-mailovú adresu, na ktorú je následne poslaný potvrdzujúci e-mail. Ak je tento e-mail zákazníkom potvrdený, bude dostávať obchodné oznámenia Spoločnosti. V prípade, že zákazník uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, tj. prostredníctvom webovej stránky www.virivka.sk, alebo prostredníctvom telefónu, tj. zavolaním na telefónne číslo 0948/885 682, sú zákazníkovi zasielané obchodné oznámenia automaticky do času odhlásenia tejto služby. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • mesto,
 • nakúpený tovar.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovanie a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • zasielanie obchodných oznámení a informovanie zákazníka o marketingových ponukách Spoločnosti (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov);
 • zasielanie obchodných oznámení a informovanie zákazníka o marketingových ponukách Spoločnosti (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou neplnoletá osoba).

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej forme.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

 Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe.

 IV. Doba uloženia osobných údajov


INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa posledného nákupu tovaru alebo do doby odvolania súhlasu zo strany zákazníka.

 2.8 Vedenie komunikácie so zákazníkom prostredníctvom zákazníckeho centra (zákaznícka telefónna linka)


I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

 Na telefónnom čísle Spoločnosti – 0948 885 682 a prostredníctvom e-mailovej adresy - [email protected] - sú vybavované požiadavky zákazníkov, prijímané reklamácie tovaru, prijímanie objednávok tovaru, poradenská činnosť a dotazovanie na spokojnosť zákazníka s nákupom u. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky, 
 • číslo reklamácie (ak je reklamovaný tovar).

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • zodpovedanie otázok zákazníkov vzťahujúce sa k tovaru, uzatvorenie kúpnej zmluvy (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby),
 • vybavovanie reklamácie tovaru (dodržanie právneho záväzku, ktorá sa na Spoločnosť vzťahuje);
 • skvalitnenie služieb vďaka zisťovaniu spokojnosti zákazníka s nákupom tovaru, preukázanie dodržanie zákonom predpísaného procesu vybavovania reklamácie alebo určenia, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné tovar alebo službu (napr. rada, reklamácie) zákazníkovi poskytnúť. 

Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov


Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou správnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní.


IV. Doba uloženia osobných údajov

INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov od dátumu posledného nákupu tovaru, ďalej po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby poskytovanej na výrobok, po dobu 2 rokov odo dňa vybavenia otázky zákazníka, po dobu 1 roka odo dňa zistenia spokojnosti zákazníka so zakúpeným výrobkom alebo službou.


2.9 Vybavovanie reklamácií a odstúpenie od kúpnej zmluvy zákazníkom v zákonnej lehote

I.Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. § 517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy, resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Náklady spojené s vrátením tovaru k nám znáša zákazník. Tovar nám, prosím, doručte kompletný, nepoškodený, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, kým nám nie je doručený tovar. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

II. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané


Prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti www.infrasaunaeurope.sk má zákazník možnosť reklamovať zakúpený tovar a ďalej odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • číslo objednávky,
 • číslo daňového dokladu,
 • číslo reklamácie (ak je reklamovaný tovar).

III. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania


Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodov:

 • odstúpenie od kúpnej zmluvy (nevyhnutné spracovanie pre splnenie zmluvy alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby),
 • vybavovanie reklamácie tovaru, obhajobu alebo vymáhanie právnych nárokov alebo pred orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Spoločnosť vzťahuje);

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné požiadavkám zákazníka vyhovieť. Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.

 IV. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou administratívnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi.


2.10 Reklama na sociálnych sieťach


I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané

Spoločnosť na svojich sociálnych účtoch prevádzkuje reklamu, súťaže, zdieľa príspevky,  umiestňuje inštruktážne videá, konverzuje s užívateľmi sociálnych sietí. Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné,
 • popisné,
 • adresné,

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • marketingu Spoločnosti vedúceho k jej propagácii (potrebné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

Osobné údaje sú spracované automatizovane v elektronickej forme.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov


Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou administratívnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi a ďalej týmto tretím osobám:

 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, 
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA;
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

IV. Doba uloženia osobných údajov

 INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov do doby zablokovania pluginov zo strany dotknutej osoby.


2.11
I. Osobné údaje, ktoré sú spracovávané


Prostredníctvom internetovej stránky Spoločnosti www.infrasaunaeurope.sk, facebookového profilu alebo priamo na predajni má zákazník možnosť prihlásiť sa do súťaže o vecné ceny. Usporiadateľom súťaže môže byť Spoločnosť alebo tretia strana Pri tejto činnosti sú spracované nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko,
 • telefónne číslo,
 • adresa,
 • e-mailová adresa.

II. Účely spracovania a zákonný dôvod spracovania a spôsob spracovania

 Osobné údaje zákazníka sa spracovávajú k účelu a z dôvodu:

 • zabezpečenie priebehu súťaže, odovzdanie výhry výhercom, reklama a zasielanie obchodných oznámení (dotknutá osoba dala súhlas so spracovaním svojich osobných údajov). 

Bez poskytnutia osobných údajov na tieto účely by nebolo možné odovzdať zákazníkom výhru zo súťaže. Osobné údaje sú spracované automatizovane aj manuálne v elektronickej a papierovej forme prostredníctvom zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť má nastavené striktné vnútorné pravidlá pre spracovanie osobných údajov, ktoré musia dodržiavať všetci zamestnanci. Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a sú v tejto oblasti pravidelne školení a kontrolovaní. INFRASAUNAEUROPE s osobnými údajmi svojich zákazníkov nikdy neobchoduje.


III. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov

 Osobné údaje zákazníkov nie sú poskytované tretej osobe s výnimkou administratívnych orgánom, súdov a orgánov činných v trestnom konaní v súlade s platnými právnymi predpismi, príp. usporiadateľom súťaže.

 IV. Doba uloženia osobných údajov


INFRASAUNAEUROPE je oprávnený spracovávať osobné údaje zákazníkov po dobu 5 rokov odo dňa predaja.


3. Práva dotknutých osôb

V prípade, že fyzická osoba bude pre Spoločnosť identifikovateľná a ďalej preukáže svoju totožnosť, má tieto práva:

 • právo na prístup k osobným údajom (tj. na vydanie potvrdenia, či Spoločnosť osobné údaje zákazníka spracováva alebo nie, právo na doplňujúce informácie, najmä o účele a povahe spracovania a o zdrojoch, z ktorých údaje pochádzajú);
 • právo na opravu (tj. v prípade, že sa zákazník domnieva, že dochádza k spracovaniu neúplných alebo nesprávnych údajov, má právo na opravu alebo doplnenie týchto údajov);
 • právo na vymazanie - právo byť zabudnutý (tj. v prípadoch ustanovených právnym predpisom môže dotknutá osoba požadovať vymazanie svojich osobných údajov);
 • právo na prenosnosť údajov k inému správcovi (tj. dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Spoločnosť o odovzdaní týchto údajov inému správcovi);
 • právo na obmedzenie spracovanie (tj. v prípade dôvodov daných právnymi predpismi môže dotknutá osoba);
 • právo namietať (tj. namietať proti spracovaniu);
 • právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania (tj. dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeným výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo). Spoločnosť nevykonáva žiadne automatizované rozhodnutia bez vplyvu ľudského posúdenia;
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (tj. súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať v prípadoch daných legislatívou). V tomto konkrétnom prípade nie je spracovanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasov dotknutých osôb, v dôsledku čoho nie je možné po Spoločnosti požadovať právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (tj. v prípade porušenia povinností má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou).

4. Spoločné a záverečné ustanovenia

Obchodná spoločnosť INFRASAUNAEUROPE s r. o. nespracováva, nezhromažďuje a nepoužíva na svojich webových stránkach informácie osôb, ktoré sú mladšie ako 15 rokov.


Tieto informácie sú platné a účinné od 01.01.2019